کارشناس ارشد برق قدرت ،با بیش از 15 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش