جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

دنباله های هندسی ،ریشه گیری و توان های گویا،تابع نمایی PDF

تعداد صفحات :46 صفحه

فصل سوم ریاضی و آمار پایه دوازدهم
رشته ادبیات و علوم انسانی

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی
حل تمامی سوالات امتحانات نهایی
حل تمامی تمرین‌ها ٬فعالیت ها و کاردرکلاس های کتاب

37,000 تومان
جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث احتمال کل

تعداد صفحات:36 صفحه pdf 

مبحث: احتمال کل (فصل هفتم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

37,000 تومان
جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث مقاطع مخروطی 

تعداد صفحات:85 صفحه pdf 

مبحث: مقاطع مخروطی (فصل ششم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

37,000 تومان
جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث کاربرد مشتق 

تعداد صفحات:131 صفحه pdf 

مبحث: کاربرد مشتق (فصل پنجم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

37,000 تومان
جزوه فصل چهارم ریاضی دوازدهم تجربی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل چهارم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل چهارم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث مشتق

تعداد صفحات:126 صفحه pdf

مبحث: مشتق (فصل چهارم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

37,000 تومان
جزوه فصل سوم ریاضی دوازدهم تجربی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل سوم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

جزوه فصل سوم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث حد

تعداد صفحات:75 صفحه pdf

مبحث:حد (فصل سوم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

37,000 تومان
جزوه فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث مثلثات 

تعداد صفحات:70صفحه pdf  

مبحث: مثلثات (فصل دوم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

37,000 تومان
جزوه فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی pdf
43%
تخفیف

جزوه فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی pdf انتقال توابع، ترکیب توابع، تابع وارون

تعداد صفحات:116 صفحه pdf

مبحث: انتقال توابع، ترکیب توابع، تابع وارون(فصل اول ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

37,000 تومان