طرح درس روزانه بردار انتقال ریاضی هفتم Word
43%
تخفیف

طرح درس روزانه بردار انتقال ریاضی هفتم Word

دانلود طرح درس روزانه بردار انتقال ریاضی هفتم Word

صفحات 107الی 109

کتاب ریاضی اول متوسطه دوره اول

فرمت ورد و قابل ویرایش

19,900 تومان
طرح درس تقسیم اعداد توان دار ریاضی هشتم فرمت ورد
43%
تخفیف

طرح درس تقسیم اعداد توان دار ریاضی هشتم فرمت ورد

طرح درس تقسیم اعداد توان دار ریاضی هشتم فرمت ورد

صفحات 106 الی 109

کتاب ریاضی هشتم

مقطع :دوم متوسطه اول(هشتم)

فرمت ورد و قابل ویرایش

19,900 تومان
طرح درس مجازی تقریب ریاضی ششم ابتدایی
43%
تخفیف

طرح درس مجازی تقریب ریاضی ششم ابتدایی

دانلود طرح درس مجازی تقریب و محاسبات اندازه گیری فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

تعداد صفحات :دو صفحه در قالب ورد (word)

 

19,900 تومان
طرح درس ریاضی هشتم چندضلعی ها و تقارن
43%
تخفیف

طرح درس ریاضی هشتم چندضلعی ها و تقارن

دانلود طرح درس روزانه ملی ریاضی هشتم چندضلعی ها و تقارن در رود

تعداد صفحات: چهار صفحه

متوسطه اول

در قالب Word وPdf

19,900 تومان
طرح درس ریاضی نهم مبحث عبارات گویا
43%
تخفیف

طرح درس ریاضی نهم مبحث عبارات گویا

دانلود طرح درس روزانه ملی ریاضی نهم عبارات گویا در رود

تعداد صفحات: سه صفحه

متوسطه اول

در قالب Word وPdf

19,900 تومان
طرح درس روزانه ملی ریاضی هفتم موضوع توان
43%
تخفیف

طرح درس ریاضی هفتم مبحث توان

دانلود طرح درس روزانه ملی ریاضی هفتم مبحث توان

تعداد صفحات: یک صفحه

متوسطه اول

در قالب Word وPdf

19,900 تومان
طرح درس ریاضی نهم مبحث جمع و تفریق رادیکالها
43%
تخفیف

طرح درس ریاضی نهم مبحث جمع و تفریق رادیکالها

دانلود طرح درس روزانه ملی ریاضی نهم مبحث جمع و تفریق رادیکالها

تعداد صفحات: سه صفحه

متوسطه اول

در قالب Word وPdf

19,900 تومان